Keith Stanley Gartrell
B:****, D:****
Married: ****
Where Married: Hurstville, NSW, Australia

Annette Susan Gartrell    B:****
Carol Anne Gartrell    B:****
Christine Joy Gartrell    B:****
Rhonda June Gartrell    B:****

 

Following are the titles of photos regarding Joyce Mercer

    Wedding of Keith and Joyce Gartrell

    Photos of Joyce Mercer and Keith Gartrell